Administratieve

Uit de schoolkrant

De bevoegde administratieve dienst deelt de eindresultaten schriftelijk mee aan de student binnen de twee weken na de proclamatie.

Eindexamen Resultaten 2006test Na de examenperiode stelt de examencommissie per student de resultaten vast voor de leergang. De ombudspersoon is een vertrouwenspersoon die bemiddelt tussen examinatoren en studenten. Examenresultaten behaald in de eerste examenperiode worden vastgesteld door de beperkte examencommissie. Sneyers Kristof, SELOR, Bisschoffsheimlaan 15,1000 Brussel. De bevoegde administratieve dienst deelt de eindresultaten schriftelijk mee aan de student binnen de twee weken na de proclamatie. Wie dit materiaal gebruikt doet dit op eigen risico.

In die gevallen waar over een student op het einde van de eerste examenperiode een volwaardige beraadslaging plaatsvindt door de examencommissie, worden de resultaten meegedeeld overeenkomstig artikel 44 van dit reglement. Ook proficiat aan de decaan die ons steunde maar voor het punt op de agenda kwam de vergadering moest verlaten om les te geven. Onder toezicht van de permanente onderwijscommissie wordt, indien nodig, het resultaat van een examen afgelegd aan een andere universitaire instelling, omgezet in de puntenschaal vermeld in artikel 28 van dit reglement. Als bepaalde studenten zich tijdens de beraadslaging ter beschikking van de examencommissie moeten houden, worden zij hiervan op initiatief van de voorzitter van de examencommissie op voorhand verwittigd.

Hou je oren stevig vast, want ze zouden er wel eens afgeblazen kunnen worden door dit tweetal. Bij de stemmingen worden ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. Artikel 13 van het examenreglement blijft onverkort van toepassing. De faculteit wijst de permanente onderwijscommissie aan als bevoegde instantie. Als een materiŽle vergissing wordt vastgesteld na een beraadslaging, wordt dit formeel gemeld bij de voorzitter van de examencommissie. De examinatoren delen zo spoedig mogelijk na het examen hun examenbeoordeling mee aan de bevoegde administratieve dienst.

Advertenties