Vormingsonderwijs

Uit de schoolkrant

Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare school.

Openbare Scholentest Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden. Er werd slechts aangedrongen om kinderen naar school te sturen. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. In grote delen van het land bleef daardoor het analfabetisme voortwoekeren. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd.

De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Tegen een beslissing als bedoeld in het vorige lid kan een bezwaarschrift worden ingediend door een ieder die door de beslissing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. De beslissing is met redenen omkleed, en vermeldt op welke wijze, binnen welke termijnen en bij welke instantie beroep openstaat.

Het onderwijs is openbaar en richt zich op de ontwikkeling van alle maatschappelijke en christelijke deugden. Een kies-gerechtigde kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigden bij volmacht een stem uitbrengen. De aard van de festiviteiten verschilt echter per school. Van de beslissing wordt de belanghebbende onverwijld bij aangetekende brief in kennis gebracht. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. Overheden droegen slechts in zeer beperkte mate bij aan de betaling van het onderwijs. De personeelsleden en de ouderleden worden door en uit de personeelsleden, respectievelijk ouders van de betreffende locatie gekozen. Op 1 mei worden de ouders van de voor het volgende schooljaar ingeschreven kinderen door de school schriftelijk ge´nformeerd of hun kind kan worden toegelaten.

Advertenties