Bijzonderheden

Uit de schoolkrant

Het laatste rapport bespreken we met u als er bijzonderheden zijn.

Rapport Basisschooltest De afstemming van het leerstofaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen levert de leraren problemen op, omdat van de leerlingen die worden aangemeld geen onderwijskundig rapport of andere informatie beschikbaar is. Hierin worden alle activiteiten en wetenswaardigheden van de komende week vermeld. Het laatste rapport bespreken we met u als er bijzonderheden zijn. In de zesde tabel is aangegeven of enkele schooldocumenten voldoen aan de bedoeling van de wetgever. Het rapport benadrukt het belang van participatie van jongeren met een verstandelijke beperking. Bij het toezicht gaat de inspectie na of de praktijk van het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet en met de bedoeling van de wetgever. In het rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen, waar ik graag op in ga.

Basisschool Lafeyette bepaalt nog niet door middel van een onafhankelijke toets de prestaties van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden heeft de inspectie kennis genomen van relevante schooldocumenten en van vragenlijsten die door de directeur zijn ingevuld. Op 14 juni 2007 is het eindrapport, "Tussen School en Thuis", aan geboden aan de schoolbesturen en de wethouder van de gemeente Werkendam. Ook gaat de inspectie na of enkele schooldocumenten op het punt van volledigheid, realiteitsgehalte en functionaliteit voldoen aan de bedoeling van de wetgever. In antwoord op de centrale vraag uit de inleiding komt de inspectie tot de conclusie dat op basisschool Lafayette de indicatoren die de kern van goed basis onderwijs vormen op het didactisch handelen na in onvoldoende mate voorkomen. Door het gebruik van meerdere methoden en materialen is de school er nog niet in geslaagd om binnen het leerstofaanbod een doorgaande lijn te realiseren.

Derhalve waardeert de inspectie deze indicator niet. Als de inspectie heeft geconstateerd dat in deze schooldocumenten wettelijk vereiste onderdelen ontbreken, heeft zij daarover afspraken met de directie gemaakt. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolkalender uitgereikt. Dit is op korte afstand 100m van de basisscholen. De oudervereniging bestaat uit alle ouders van de school. In de groepen wordt door het geringe aantal leerlingen individueel onderwijs gegeven. Na het eten wordt er bij goed weer lekker buiten gespeeld.

Advertenties